fredag 8 november 2013

Martha C Nussbaum, "Främja förmågor" recension

I Charles Dickens satirroman Hårda Tider uppmanar den torre läraren Choakumchild eleverna att tänka sig klassrummet som en nation. ”Tänk er”, säger han, ”att i nationen finns femtio miljoner penningar. Är det då inte en rik och lyckad nation?” Eleven Sissy svarar att det går ju inte att säga om man inte vet vem som har pengarna och om hon själv har fått några av dem. Läraren tillrättavisar henne: ”Det har inte med saken att göra! Det ingår inte i kalkylen!”

Precis det här är problemet med BNP. Bruttonationalprodukten är ett bra sätt att mäta den ekonomiska aktiviteten i ett land. Det går helt enkelt ut på att man räknar ut det samlade värdet på alla varor och tjänster som skapas i ett land under ett år. Men om landet är rikt och lyckat; om det finns välstånd, säger BNP ingenting. För vi vet inte hur pengarna fördelas. Hälften av medborgarna kan leva i misär och dö i förtid. Det kan vara diktatur eller apartheid. Dessutom kan det vara helt meningslösa och miljöfarliga aktiviteter som genererat detta höga BNP. Kanske det mest ironiska är när BNP räknas per capita, trots att i verkligheten delar inga länder upp pengarna lika för alla.

Men tänk om man skulle mäta välstånd på ett helt annat sätt? De senaste tjugo åren har många röster höjts för alternativa förslag: till exempel har Bhutan infört ett mått på ”bruttonationallycka”. Storbritanniens premiärminister David Cameron har också talat om att införa ett mått på GWB, Allmänt Välmående. Och FN använder sedan tjugo år tillbaka sig av Human Development Index, som mäter bland annat livslängd och utbildning.

Ett förslag är den så kallade förmågemodellen. Den har utarbetats av etik- och juridikprofessorn Martha C Nussbaum och nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen. De har startat en internationell organisation för att få uppmärksamhet för förslaget och nu kommer Nussbaums bok ”Främja förmågor” på svenska, där hon förklarar vad det hela går ut på.

Grundfrågan är: Vad skulle var och en kunna göra och vara? Utifrån detta räknar Nussbaum upp tio förmågor som hon menar är grundläggande för människan. Dessa är: liv, fysisk hälsa, kroppslig integritet, sinnen, känslor, praktiskt förnuft, samhörighet, relationer till natur och andra arter, lek och kontroll över den egna miljön. Betoningen ligger på förmåga, inte utfall. Det vill säga, det är //förmågan// att leva ett hälsosamt liv som ska bedömas, inte hur hälsosamma människorna verkligen är. Detta för att hon vill lägga vikt vid valfriheten: den som vill leva ohälsosamt ska få göra det.

Nationer, menar Nussbaum, borde alltså bedömas utifrån i vilken grad de respekterar dessa förmågor. En nation där människor dör i förtid eller dödas respekterar således inte förmågan till liv. En nation där kvinnor misshandlas respekterar inte förmågan till kroppslig integritet, och en nation där människor inte får ha politiska möten respekterar inte förmågan till samhörighet.

Det är ett oerhört intressant tankeexperiment. Nussbaums modell skulle, om den verkligen ersatte BNP som mått på välstånd, få oss att radikalt ändra vårt synsätt på världen. Tänk er att en lista skulle upprättas, där de länder med störst chans till ett långt och lyckligt liv skulle komma högst, och längst ner länderna där människor är olyckliga och dör i förtid. Tänk er om länder skulle tävla om att hamna högt på listan, vilket betyder att de skulle anstränga sig för att erbjuda sina medborgare sådant som en meningsfull fritid. Både USA och Kina – de länder med högst BNP – skulle förmodligen hamna betydligt längre ner på en sådan lista. Även om världen i sig inte skulle förändras, skulle vi lära oss att betrakta den genom etiska istället för monetära glasögon.

Samtidigt - hur bra skulle det vara? För det första skulle det innebära ett oöverskådligt arbete att mäta och jämföra förmågan till ”att älska dem som älskar och bryr sig om en”, ”att kunna skratta” och ”att kunna använda sina mentala förmågor.” Världen över!
Men viktigare är att denna mätmetod är betydligt mer värderande och normerande än BNP-modellen. Till exempel står att äganderätten ska skyddas – alltså skulle ett land som inskränkte äganderätten, till exempel genom att förstatliga egendom – kunna dömas ut enligt denna lista. Det står ingenting om ekonomisk jämlikhet. Rätten att yttra sig och att vara demokratiskt delaktig i sitt land är såklart med, men den gäller inte på arbetsplatsen. Nussbaum har dessutom lagt till sina personliga preferenser om nödvändigheten att umgås med djur och natur. Dessutom står där mycket om religion, kön och sexualitet som många stater skulle ha problem att uppfylla.

Det är till syvende och sist en västerländsk socialliberals värderingar som presenteras här. Som hela världen ska dömas efter. Jag kan se hur den skulle kunna användas i helt andra syften – Nussbaum diskuterar faktiskt huruvida man ska invadera stater som inte uppfyller kraven (trots att hon bestämt avvisar detta.) Och även om man inte går så långt, är det svårt att se hur någon skulle kunna göra en neutral bedömning av länder utifrån dessa kategorier.

Jag börjar istället fundera på hur man skulle kunna skapa en modell av BNP med en justering för ekonomisk jämlikhet. Den skulle heta ”Den riktiga BNP per capita-modellen.” Och utgå just från Sissys fråga: hur mycket har var och en fått? Här ska Nussbaum ha en eloge för att hon har fått mig att tänka utopiskt. Det är inte ofta en bok lyckas med det. 

ur DN november 2013